វិញ្ញាបនប័ត្រ

វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្ត្រ CE ថ្នាក់ថ្មី IIA CE

១
២

វិញ្ញាបនបត្រវេជ្ជសាស្ត្រ CE ថ្មី IIB CE

៣
៤

វិញ្ញាបនបត្រនៃផលិតផល CE សម្រាប់ការក្រៀវប្រភេទ I ថ្មីនៃ CE វេជ្ជសាស្រ្ត

៥
៦

វេជ្ជសាស្ត្រ ISO ថ្មី Super Union Medical

៧
៨

វិញ្ញាបនបត្រ FDA ​​វេជ្ជសាស្ត្រ

ទីភ្នាក់ងារ FDA